รายงานงบประมาณ

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2555ลำดับ
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
งบประมาณ
สถานะ
แผนดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
1
1
1. โครงการบุคลาการภายนอกมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนชีววิทยาให้นักศึกษาจำนวน 160 คน
8000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ดำเนินงานเมื่อ 1 พ.ย. 54 - 30 ก.ค. 55 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100
ไฟล์
2
2
2. สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับอาจารย์และนักศึกษา
17400
ดำเนินเสร็จสิ้น
ดำเนินงานเมื่อ 1 มี.ค 55 - 30 ก.ค. 55 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 99.87
ไฟล์
3
3
3. โครงการเสริมประสบการณ์และพัฒนาการเรียนการสอนทางชีววิทยา ให้นักศึกษาจำนวน 150 คน
33000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ดำเนินงานเมื่อ 1 ต.ค 54 - 30 ก.ย. 55 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 98.18
ไฟล์
4
4
4. อบรมเทคนิคการสอนสำหรับการเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
20000
ดำเนินเสร็จสิ้น
ดำเนินงานเมื่อ 1 มิ.ย. 55 - 30 ก.ย. 55 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 53
ไฟล์