การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555

ลำดับที่
ชื่อกิจกรรม
วันที่จัด
การบริการวิชาการ
1
โครงการวิจัย เรื่อง “Cultivation of Spirulina platensis with lac water from ATEM Factory” 1 ธ.ค.54-30 พ.ย.55 กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย
2
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร 27 ม.ค.55, 30 ก.ค.55 กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง